Informacja o decyzjach pozwolenia na budowę i pozwolenia wodnoprawne

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.08.2023 Decyzja w sprawie budowy węzła dystrybucji wodoru wraz z infrastrukturą techniczną (OSBL) w ramach przedsięwzięcia: Budowa Centrum Dystrybucji Wodoru we Włocławku Szczegóły
Artykuł 21.07.2023 Informacja: Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez „Hołowińscy – Scanserwis” Sp. z o.o. reprezentowanej przez pełnomocnika, decyzją Nr 118/2023 z dnia 20.07.2023 r., został zatwierdzony projekt budowlany. Szczegóły
Artykuł 21.07.2023 Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę stacji obsługi samochodów ciężarowych marki „Scania”: budowę budynków B1a i B1b, dwóch podziemnych zbiorników gazu LPG o pojemności 4850 m3 i przyłącza gazu LPG oraz niezbędnej infrastruktury, na terenie działek nr 212/2, 119/5, 126/9 obręb Krzywa Góra przy ul. Krzywa Góra 26 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 02.03.2023 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Energetyków na odcinku od ulicy Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi, na terenie dz. nr 42/4 (42/159, 42/160), 42/15, 42/125, 42/158, 44/5 obręb Włocławek KM 29; dz. nr 8/1 (8/5, 8/6), 8/4, 44/9 (44/15, 44/16), 44/14, 63/3, 63/5, 63/7, 65/17, 65/18, 65/19, 65/21 obręb Włocławek KM 31. Szczegóły
Artykuł 01.03.2023 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę hali produkcyjnej z częścią biurową, magazynu monomerów, przepompowni monomerów, stróżówki, wanny wychwytowej z zadaszeniem, wiaty wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działki nr 4/35 obręb Kawka przy ulicy Zalesie we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 19.01.2023 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Anwil S.A. reprezentowaną przez Pana Tomasza Mikielskiego, decyzją Nr 10/2023 z dnia 19 stycznia 2023r., został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę budynku produkcyjnego, estakady technologicznej, instalacji zewnętrznych na działce inwestora oraz przebudowę wanny szczelnej, na terenie działki nr 1 obręb Azoty przy ulicy Toruńskiej 390 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 19.01.2023 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku produkcyjnego, estakady technologicznej, instalacji zewnętrznych na działce inwestora oraz przebudowę wanny szczelnej, na terenie działki nr 1 obręb Azoty przy ulicy Toruńskiej 390 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 19.01.2023 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Anwil S.A. reprezentowaną przez Pana Kamila Mikołajczaka, w dniu 19.01.2023r. wydana została decyzja Nr 11/2023 zmieniająca decyzję Prezydenta Miasta Włocławek Nr 48/2022 z dnia 21 marca 2022 r. o pozwoleniu na budowę oraz zatwierdzająca projekt budowlany zamienny i udzielająca pozwolenia na rozbudowę oczyszczalni ścieków, na terenie działek nr 64/1, 65/1, 66/1, 8/1, 68/4, 6, 7 i 60 obręb Azoty przy ulicy Toruńskiej 356, 358, 360 i 362 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 19.01.2023 Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę oraz zatwierdzająca projekt budowlany zamienny i udzielająca pozwolenia na rozbudowę oczyszczalni ścieków, na terenie działek nr 64/1, 65/1, 66/1, 8/1, 68/4, 6, 7 i 60 obręb Azoty przy ulicy Toruńskiej 356, 358, 360 i 362 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 16.12.2022 Informacja: Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Solvay Poland Sp. z o.o. reprezentowaną przez Panią Katarzynę Kułak – Lauterowską, decyzją Nr 242/2022 z dnia 16.12.2022r., zatwierdzony został projekt budowlany i udzielone zostało pozwolenie na budowę podziemnego zbiornika oleju opałowego (napędowego) z infrastrukturą, na terenie działki nr 22/1 obręb Azoty przy ulicy Toruńskiej we Włocławku.  Szczegóły
Artykuł 16.12.2022 Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę podziemnego zbiornika oleju opałowego (napędowego) z infrastrukturą, na terenie działki nr 22/1 obręb Azoty przy ulicy Toruńskiej we Włocławku.  Szczegóły
Artykuł 28.11.2022 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Air Products Sp. z o.o., decyzją Nr 223/2022 z dnia 24.11.2022 r., został zatwierdzony projekt budowlany zamienny i udzielone pozwolenie na budowę instalacji do produkcji ciekłego dwutlenku węgla o wydaj¬ności 9 Mg/h, w tym budynków kompreso¬rowni, socjalno – biurowego, magazynowego, wiaty dla załadunku cystern oraz infrastruktury towarzyszącej, na terenie działek nr 127/2,128/1obręb Azoty przy ul. Toruńskiej 234 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 28.11.2022 Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę instalacji do produkcji ciekłego dwutlenku węgla o wydaj­ności 9 Mg/h, w tym budynków kompreso­rowni, socjalno – biurowego, magazynowego, wiaty dla załadunku cystern oraz infrastruktury towarzy­szącej, na terenie działek nr 127/2, 128/1 obręb Azoty przy ul. Toruńskiej 234 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 09.11.2022 Decyzja Nr 213/2022 z dnia 09.11.2022 r. udzielającej Prezydentowi Miasta Włocławek (zarządcy drogi) zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Lipnowskiej wraz z infrastrukturą techniczną oraz rozbudowie ulicy Most Marszałka Rydza-Śmigłego od km 0+000 do km 0+098 wraz z infrastrukturą techniczną, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Lipnowskiej”, na terenie dz. nr 55/2, 55/3 obręb Włocławek KM 1; dz. nr 4, 5/5, 39, 40, 44 obręb Włocławek KM 8/2; dz. nr 10/1, 11/1, 12/3, 12/4, 12/5, 21/3, 22/2, 61, 64 obręb Włocławek KM 9/1; dz. nr 1/1, 3/1, 4/1, 6/1, 7, 41 obręb Włocławek KM 9/2; dz. nr 11/1, 11/3 obręb Włocławek KM 10; dz. nr 27/1, 27/2 obręb Włocławek KM 11 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 03.11.2022 Decyzja pozwolenia na budowę Nr 207/2022 z dnia 03.11.2022 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na rozbudowę mieszalni PCW o dwa silosy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działek nr 2/74, 2/90, 2/91, 2/92 obręb Włocławek KM 115 przy alei Kazimierza Wielkiego 6a we Włocławku. Szczegóły