Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Włocławek

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.03.2021 Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru w granicach administracyjnych miasta Szczegóły