Inwestycje celu publicznego

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.08.2023 Obwieszczenie o wydanej decyzji na budowę odcinka linii energetycznej kablowej niskiego napięcia nn-0,4 kV oraz rozdzielnicy kablowej niskiego napięcia nn-0,4 kV na terenie dz. nr 53 obręb Włocławek KM 123, dz. nr 62/7, 41/5, 41/6, 41/10, 42/9 obręb Włocławek KM 112/1 przy ul. Żytniej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 10.08.2023 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie rurociągu etylenu Płock-Włocławek, linii światłowodowych i przyłącza energetycznego na terenie działek nr 208/2, 210, 4/10 obręb 0004 Kawka, dz. nr 47 obręb 0008 Azoty we Włocławku oraz na terenie dz. nr 430/3, 410 obręb 0009 Stary Bógpomóż, dz. nr 158 i 121 obręb 0010 Winduga w Gminie Bobrowniki Szczegóły
Artykuł 01.08.2023 Zgłoszenie budowy sieci gazowej ś/c wraz z budową przyłącza gazu ś/c w ulicy Tęczowej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 19.07.2023 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej na terenie działek nr 41/10, 41/8, 41/5, 41/6, 33/6, 33/4, 42/3, 62/7 obręb Włocławek KM 112/1 przy ulicy Żytniej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 30.06.2023 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej (odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z odcinka ul. Zbiegniewskiej od km 0+230 do km 0+335 do ogrodu deszczowego realizowanego w ramach zadania pn. „Budowa Parku Południa wraz z budową oświetlenia i monitoringu” na terenie działek nr 2/12, 2/8, 2/6 obręb Włocławek KM 72/1 przy ul. Zbiegniewskiej i ul. Konopnickiej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 31.05.2023 Informacja w sprawie udzielenia pozwolenia na przebudowę instalacji telekomunikacyjnej „37008 Włocławek Żeromskiego” Szczegóły
Artykuł 29.05.2023 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej (odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z odcinka ul. Zbiegniewskiej od km 0+230 do km 0+335 do ogrodu deszczowego realizowanego w ramach zadania pn. „Budowa Parku Południa wraz z budową oświetlenia i monitoringu” na terenie działek nr 2/12, 2/8, 2/6 obręb Włocławek KM 72/1 przy ul. Zbiegniewskiej i ul. Konopnickiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 16.05.2023 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa Przepompowni ścieków P4 we Włocławku przy ul. Toruńskiej 62a polegającego na budowie obiektu kubaturowego technologicznego tj. budynku krat wyposażonego w kratę, prasopłuczkę, kanały technologiczne, instalację wodno-kanalizacyjną, instalację elektryczną, oświetlenie, ogrzewanie oraz instalację fotowoltaiczną, budowie biofiltra ustawionego na fundamencie, montażu nowego modułu tłoczni ścieków, budowie kontenerowej stacji transformatorowej, przebudowie wewnętrznego układu komunikacyjnego (drogi, place, chodniki), przebudowie instalacji wodociągowej, oświetleniowej wraz ze słupami oświetleniowymi, kablami zasilającymi, rozbiórce istniejącej kontenerowej stacji transformatorowej, przebudowie istniejącego ogrodzenia na terenie działki nr 1/4 obręb Włocławek KM 31 przy ul. Toruńskiej 62a we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 10.05.2023 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej śr/c na terenie działek nr 55/2, 56, 170/2, 54/2, 175/1, 148/2, 59/2, 172, 108/4, 170/3, 109/28, 109/7, 109/9, 147/1, 173 obręb Włocławek KM 106, działek nr 34, 23/10, 33 obręb Włocławek KM 111/1 przy ul. Wojskowej, ul. Ostrowskiej, ul. Łanowej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 04.04.2023 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej niskoparametrowej na terenie działek nr 64, 65, 7/29, 7/44, 7/43 obręb Włocławek KM 74/1 przy ul. Studziennej i ul. Źródlanej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 29.03.2023 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej śr/c na terenie działek nr 55/2, 56, 170/2, 54/2, 175/1, 148/2, 59/2, 172, 108/4, 170/3, 109/28, 109/7, 109/9, 147/1, 173 obręb Włocławek KM 106, działek nr 34, 23/10, 33 obręb Włocławek KM 111/1 przy ul. Wojskowej, ul. Ostrowskiej, ul. Łanowej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 28.03.2023 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie małogabarytowej stacji tranformatorowej 15/0,4 kV, kabli energetycznych średniego napięcia SN-15 kV, kabli energetycznych niskiego napięcia nn-0,4 kV, kablowych rozdzielnic szafowych oraz szafki pomiarowej na terenie działek nr 1/39, 1/31, 1/27, 1/26, 1/22, 1/11, 3/4 obręb Włocławek KM 100, nr 34 obręb Włocławek KM 93 przy ulicy Duninowskiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 21.03.2023 Ogłoszenia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie i rozbudowie Grupowej Oczyszczalni Ścieków we Włocławku przy ulicy Toruńskiej 152. Szczegóły
Artykuł 16.03.2023 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie rurociągu etylenu Płock-Włocławek, linii światłowodowych i przyłącza energetycznego na terenie działek nr 208/2, 210, 4/10 obręb 0004 Kawka, dz. nr 47 obręb 0008 Azoty we Włocławku oraz na terenie dz. nr 430/3, 410 obręb 0009 Stary Bógpomóż, dz. nr 158 i 121 obręb 0010 Winduga w Gminie Bobrowniki. Szczegóły
Artykuł 13.03.2023 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu z dnia 10 marca 2023 r. Prezydenta Miasta Włocławek o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie Grupowej Oczyszczalni Ścieków we Włocławku przy ulicy Toruńskiej 152 Szczegóły