Promocja, ochrona zdrowia, pomoc społeczna

Typ Data Tytuł
Artykuł 01.08.2023 Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób w wieku 65 lat i więcej, zamieszkałych na terenie miasta Włocławek” w 2023 r. oraz powołanie Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania Szczegóły
Artykuł 28.07.2023 Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatorów działań w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” w 2023 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania Szczegóły
Artykuł 05.05.2023 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu ich zamieszkania we wszystkie dni tygodnia, na terenie miasta Włocławek, w okresie od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. Szczegóły
Artykuł 04.05.2023 Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie mieszkańcom Włocławka gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz powołania Komisji Konkursowej Szczegóły
Artykuł 25.04.2023 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej Szczegóły
Artykuł 18.04.2023 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Szczegóły
Artykuł 22.03.2023 Otwarty konkurs ofert nr 2 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2023 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 07.03.2023 Ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Włocławek na lata 2022-2025” w 2023 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania w przedmiotowym zakresie. Szczegóły
Artykuł 24.02.2023 Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2023 polityki społecznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 10.02.2023 Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2023 w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 08.02.2023 Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie mieszkańcom Włocławka gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz powołania Komisji Konkursowej. Szczegóły
Artykuł 07.02.2023 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w roku 2023, przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej Szczegóły
Artykuł 07.02.2023 Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu programów profilaktyki uniwersalnej adresowanych do dzieci i młodzieży, programów rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży, dotyczące wczesnego rozpoznawania zagrożenia używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych NSP oraz programów rozwijających umiejętności w podejmowaniu interwencji profilaktycznej w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok, oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania w przedmiotowym zakresie. Szczegóły
Artykuł 31.01.2023 Otwarty konkurs ofert nr 1 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2023 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 02.11.2022 Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2023 roku na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły