Dotacja na wymianę ogrzewania z budżetu miasta Włocławek na rok 2023

Zakończenie naboru wniosków na wymianę źródeł ciepła-miejski program dotacyjny

Prezydent Miasta Włocławek zawiadamia, że z dniem 28 kwietnia 2023 r. zostanie zakończony nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych oraz w lokalach mieszkalnych/budynkach wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie miasta Włocławek.

Wnioski, które wpłyną do Urzędu Miasta Włocławek, po tym terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Urzędu).

Dotacja na wymianę źródeł ciepła z budżetu miasta Włocławek w 2023 roku

Przedłużenie terminu naboru wniosków na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła-miejski program dotacyjny

Wydział Środowiska informuje, że termin składania wniosków o udzielenie dotacji ze środków budżetu miasta Włocławek do wymiany starych kotłów opalanych paliwem stałym na ekologiczne źródło ogrzewania został przedłużony do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie miasta na 2023 rok. Liczy się kolejność złożonych kompletnych wniosków.

Wydział Środowiska Urzędu Miasta Włocławek w 2023 roku kontynuuje program dofinansowań na likwidację eksploatowanych na terenie miasta Włocławek pieców opalanych paliwem stałym oraz ich wymianę na ekologiczne systemy ogrzewania, tj.:

 1. kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie – spełniający wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dyrektywy ekoprojekt;
 2. kocioł gazowy kondensacyjny – spełniający wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A na podstawie karty produktu i etykiety efektywności energetycznej;
 3. kocioł elektryczny lub elektryczne urządzenie, które musi być trwale związane z podłożem, ścianą lub sufitem;
 4. kocioł olejowy – spełniający wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A na podstawie karty produktu i etykiety efektywności energetycznej;
 5. węzeł cieplny wraz z wykonaniem przyłącza od sieci ciepłowniczej do węzła cieplnego;
 6. pompa ciepła

Osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji powinny szczegółowo zapoznać się z treścią Uchwały Nr XLV/23/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Włocławek na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza na terenie miasta Włocławek, zmienionej Uchwałą Nr XLI/27/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2022 r.

Z treścią uchwał oraz załączników można zapoznać się poniżej.

Forma dotacji

Dotacja udzielana będzie w formie refundacji kosztów kwalifikowanych poniesionych po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji, tj.: wypłata przyznanej kwoty dotacji nastąpi dopiero po realizacji opisanej we wniosku zmiany systemu ogrzewania i po prawidłowym udokumentowaniu wykonanych prac i poniesionych kosztów.

Warunkiem koniecznym do skorzystania z dotacji jest posiadanie czynnego ogrzewania na paliwo stałe.

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji:

 • w wysokości 4 tysięcy złotych i obejmuje zakup i montaż nowego źródła ciepła;
 • w wysokości 10 tysięcy złotych i obejmuje likwidację wspólnej kotłowni opalanej paliwem stałym w budynku wielorodzinnym

Dofinansowanie nie dotyczy: zakupu i montażu źródeł ciepła w nowo wybudowanych budynkach mieszkalnych lub budynkach będących w trakcie budowy; zakupu i montażu źródeł ciepła w budynkach rekreacyjnych/letniskowych; zakupu i montażu źródeł ciepła nabytych przed podpisaniem umowy dotacyjnej z Urzędem; opracowania projektu instalacji; prac wykonanych własnymi siłami przez Wnioskodawcę;  wymiany źródeł ciepła w budynku/lokalu wykorzystywanym do prowadzenia działalności gospodarczej, w sytuacji braku części mieszkalnej.

Wnioskodawcy
O dofinansowanie mogą występować osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy zainteresowani zmianą systemu ogrzewania w tych lokalach.

Dotacja dla przedsiębiorców będzie udzielana, jako pomoc de minimis.

Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 16 stycznia 2023 r. do 16 marca 2023 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w tym roku.

Wnioski o udzielenie dotacji dostępne są do pobrania w następujących miejscach:

 • w budynku Urzędu Miasta Włocławek ul. 3 Maja 22 w Wydziale Środowiska I piętro, pokój nr 18
 • w budynku Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11/13 główny hol
 • na stronie internetowej tut. Urzędu pod adresem www.wloclawek.eu w zakładce BIP → Środowisko – informacje, wykaz danych → Dotacja na wymianę ogrzewania z budżetu miasta Włocławek na rok 2023

Wnioski można składać:

 • osobiście w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Włocławek ul. 3 Maja 22, I piętro, pokój nr 18;
 • osobiście w budynku Urzędu Miasta Włocławek Zielony Rynek 11/13, główny holl;
 • poprzez wysłanie wniosku pocztą tradycyjną na adres Wydział Środowiska Urząd Miasta Włocławek  Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek;
 • poprzez przesłanie wniosku na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą tut. Urzędu na platformie ePUAP: /umwloclawek/skrytka

Sposób przyznania dotacji

Po złożeniu wniosku Wnioskodawca będzie zobowiązany umożliwić w wyznaczonym terminie przeprowadzenie kontroli budynku/lokalu mieszkalnego, w którym ma nastąpić wnioskowana zmiana ogrzewania.
Do dnia kontroli kocioł przewidziany do likwidacji nie może zostać zdemontowany. Jego dotychczasowe użytkowanie musi potwierdzić osoba kontrolująca.

Sposób rozliczenia dotacji przed jej wypłatą:

Termin złożenia formularza rozliczenia dotacji

Po zrealizowaniu zadania polegającego na zmianie systemu ogrzewania Wnioskodawca musi przedłożyć w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Włocławek kompletny wniosek rozliczenia dotacji wraz z niezbędnymi dokumentami nie później niż do dnia 15 listopada 2023 r.

Kontrola powykonawcza

Po złożeniu formularza rozliczenia dotacji wnioskodawca obowiązany jest udostępnić budynek/lokal, w którym dokonano zmiany systemu ogrzewania w celu przeprowadzenia kontroli powykonawczej. Kontrola obejmuje m.in. sprawdzenie, czy nastąpiła zmiana systemu ogrzewania, czy urządzenie na paliwo stałe zostało odłączone od przewodu spalinowego i wewnętrznej instalacji c.o. oraz usunięte z lokalu, a fabrycznie nowy proekologiczny system ogrzewania został zamontowany.

Informacji w sprawie udziela Wydział Środowiska Urzędu Miasta Włocławek tel. /54/ 414 43 07, 414 41 72, 414 41 95, 414 42 92

Jako załączniki:

Linki do Uchwał Rady Miasta Włocławek:

http://wloclawek.esesja.pl/zalaczniki/169722/uchwala-nr-xlv-23_2022_1644194.pdf

http://wloclawek.esesja.pl/zalaczniki/174002/uchwala-nr-xlvi-27_2022_1693646.pdf

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>