Procedura kontroli przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy miasto włocławek

Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) podaje się do publicznej wiadomości ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierana odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Włocławek, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo Przedsiębiorców ( U. z 2021 r. poz. 162.) – zwana dalej upp.
  2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz.1439 ze zm.) w związku z 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, ze zm.),
  3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., 122)

Cel kontroli: ustalenie spełniania przez podmiot, wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Włocławek  prowadzonego przez Prezydenta Miasta Włocławek warunków tej działalności, określonych w art. 9u w związku z art. 9d ust. 1 ustawy z dnia 13 września1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2021r. poz. 888)

 

Kontrola planowa

Kontrola interwencyjna- zgodnie z art.  47 ust. 2 upp

Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej, obejmująca identyfikację obszarów podmiotowych i przedmiotowych,  w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe zgodnie z art. 47 ust. 1 upp

Zawiadomienie przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli zgodnie z art. 48 ust. 1 upp

Ustalenie miejsca i daty wszczęcia kontroli – art. 51 upp

Okazanie przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej legitymacji służbowej oraz doręczenie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli – art. 49 ust. 1 upp

Okazanie kontrolującemu książki kontroli – art. 57 ust. 6 upp, dokonanie bieżących wpisów przez kontrolującego w książce kontroli (w postaci papierowej) lub przez przedsiębiorcę (w postaci elektronicznej)

 ↓

Przeprowadzenie czynności kontrolnych w zakresie i w czasie określonym w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli.

 ↓

Sporządzenie, podpisanie i doręczenie protokołu kontroli kontrolowanemu przedsiębiorcy – art. 53 upp

Postępowanie pokontrolne (zalecenia pokontrolne)

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>