Plan Adaptacji Miasta Włocławka do zmian klimatu do roku 2030

O B W I E S Z C Z E N I E
o konsultacjach społecznych

Planu Adaptacji Miasta Włocławka do zmian klimatu do roku 2030″ wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko projektu planu adaptacji miasta Włocławka do zmian klimatu do roku 2030″

Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie  art. 17 ust.4 ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (Dz.U. z 2018r. poz. 799 ze zm.)  i art. 39 ust.1 w związku z art. 54 ust.2 ustawy  z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz.1405 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem „Planu Adaptacji Miasta Włocławka do zmian klimatu do roku 2030” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko projektu planu adaptacji miasta Włocławka do zmian klimatu do roku 2030”.

„Plan Adaptacji Miasta Włocławka do zmian klimatu do roku 2030” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko projektu planu adaptacji miasta Włocławka do zmian klimatu do roku 2030”jest wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Miasta Włocławek, ul. 3 – Maja 22 pokój 19 i jest dostępny w następujących godzinach:
(poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30  do godz.  14.30,  wtorek od godz. 7.30 do 16.00, piątek od godz. 7.30 do godz. 13.00). Ponadto został podany do publicznej wiadomości na stronie Urzędu Miasta Włocławek www.wloclawek.pl.

Zainteresowani mają możliwość zapoznania się z projektem dokumentów oraz składania uwag i wniosków.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 29 sierpnia 2018r. do 27 września 2018r.

  • w formie  pisemnej na adres Urząd Miasta Włocławek Wydział Środowiska, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek,
  • ustnie do protokółu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres  e-mail srodowisko[at]um[dot]wloclawek[dot]pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym , o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz.1405 ze zm.) uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Uwagi i wnioski powinny zawierać nazwisko i imię i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi/wniosku.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>