Program ochrony środowiska przed hałasem

Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Włocławek”

Na podstawie art. 30, art. 39 oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) oraz art. 119 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.)

 Prezydent Miasta Włocławek

zawiadamia o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Włocławek na lata 2018 – 2023”.

Celem przeprowadzanych konsultacji jest zapoznanie mieszkańców miasta z projektem Programu oraz przedstawienie zawartych w nim założeń, zebranie opinii, uwag, postulatów i propozycji do projektu Programu oraz rozpowszechnianie wiedzy w zakresie metod ochrony środowiska przed hałasem.

Przedmiotowy projekt zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.um.wloclawek.pl w zakładce  „Środowisko, informacje wykaz danych” pod nazwą „Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Włocławek na lata 2018-2023”.

Ponadto, projekt dokumentu w wersji wydrukowanej będzie dostępny w siedzibie Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Włocławek ul. 3 Maja 22, I piętro, pokój nr 19/20 w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7:30 do godz. 15:30; wtorek od godz. 7:30  do godz. 17:00; piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00.

Zainteresowani mają możliwość zapoznania się z projektem tego dokumentu oraz składania uwag i wniosków w terminie 21 dni, tj. w dniach od 07 do 28 maja 2018 r. (włącznie).

Uwagi i wnioski będzie można wnosić – pobierając i wypełniając formularz konsultacji (dostępnyw załącznikach na stronie internetowej, w Wydziale Środowiska oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców :

  • na piśmie, na adres Wydział Środowiska Urząd Miasta Włocławek Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek;
  • droga elektroniczną na adres email: srodowisko[at]um[dot]wloclawek[dot]pl
  • osobiście w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Włocławek ul. 3 Maja 22, I piętro, pokój nr 19/20 lub w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, holl/budynek B, stanowisko ds.  Gospodarki komunalnej i środowiska (w godzinach pracy urzędu).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Włocławek.

Zgodnie z treścią art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski zgłoszone po dniu 28 maja 2018 r., zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem Programu i wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>