Sposoby stanowienia aktów prawnych

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
  Art. 94
  Organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa.
 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) – Rozdział 4 Akty prawa miejscowego stanowionego przez gminę.
  Wyciąg z ustawy:
  „Art. 40.
  1. Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia
  aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.
  2. Na podstawie niniejszej ustawy organy gminy mogą wydawać akty prawa
  miejscowego w zakresie:
  1) wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,
  2) organizacji urzędów i instytucji gminnych,
  3) zasad zarządu mieniem gminy,
  4) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności
  publicznej.
  3. W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.
  4. Przepisy porządkowe, o których mowa w ust. 3, mogą przewidywać za ich naruszanie karę grzywny wymierzaną w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.
  Art. 41.
  1. Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwały.
  2. W przypadku niecierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać wójt, w formie zarządzenia.
  3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady gminy. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nieprzedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji rady.
  4. W razie nieprzedstawienia do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia zarządzenia rada gminy określa termin utraty jego mocy obowiązującej.
  5. Wójt przesyła przepisy porządkowe do wiadomości wójtom sąsiednich gmin i staroście powiatu, w którym leży gmina, następnego dnia po ich ustanowieniu.
  Art. 42.
  Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 i z 2001 r. Nr 46, poz. 499).”
 3. Statut Miasta Włocławek – zapoznaj się z treścią.
 4. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Włocławek nadany Zarządzeniem Nr 143/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lipca 2011 r. (z późn. zm.) – Rozdział VIII „Zasady opracowywania projektów uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta” – zapoznaj się z treścią.
 5. Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.).
 6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>